Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Radzymin – Lider Projektu, Ząbki, Marki, Zielonka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i innego wyposażenia edukacyjnego dla szkół podstawowych z terenu gmin partnerskich, celem podniesienia jakości pracy tych szkół w zakresie nauczania zdalnego, a także zwiększenia atrakcyjności procesu nauczania.

W ramach realizacji projektu nasza szkoła zakupiła m.in. komputery, monitory interaktywne oraz okulary VR, które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK.

Jednym z celów projektu jest udostępnianie zasobów własnych w publicznych repozytoriach, umożliwiające wymianę wiedzy między nauczycielami 25 SP z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Materiały dydaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli pod linkiem: Szkoła Online – Szkoła Online (radzymin.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *