HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MARKACH

Szkoła Podstawowa nr 5 w Markach powstała w 1921 roku z siedzibą w Czarnej Strudze. Na pieczęci urzędowej widniał napis: “Publiczna Szkoła Powszechna w Czarnej Strudze”. Początkowo była to szkoła jednoklasowa, kierowana przez Panią Janinę Ciszewską. Pierwszą siedzibą Szkoły był prywatny budynek w Adelinie (tak wówczas nazywano dzielnicę Strugi położoną nieopodal dzisiejszej pętli autobusowej linii 140). W 1923 r. kierownictwo szkoły objął Antoni Zakrzewski, któremu w przyszłości w ogromnej mierze należy zawdzięczać obok innych zasług – umuzykalnianie dzieci i młodzieży. Nauka odbywała się w dwóch izbach, była również mała kancelaria. Stan taki trwał do roku szkolnego 1925/26, od kiedy to dzieci uczyły się już w 4 salach (3 sale w domach prywatnych, jedna w Domu Zakonnym Księży Michalitów). W 1927 roku Szkoła zajmuje już 5 sal zorganizowanych w Zakładzie Wychowawczym. W 1929 roku kierownikiem placówki zostaje nauczyciel przedmiotów humanistycznych – Pan Bolesław Jasiński.

W 1930 roku szkołę czekała kolejna przeprowadzka. Z powodu gruntownego remontu w budynkach Zakładu Wychowawczego, zajęcia odbywały się w budynku prywatnym przy ul. Legionowej, wynajętym na 6 lat. Szkołę stanowiło 5 małych sal lekcyjnych, kancelaria i mieszkanie kierownika szkoły, pracowało w niej 6 nauczycieli i katecheta, a dzieci wciąż przybywało. W tym czasie została utworzona klasa siódma.

W latach 1937/38 szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Ogrodowej (obecnie ul. Turystyczna). Warunki znacznie się poprawiły, placówka miała sześć sal lekcyjnych i mimo braku pełnego wyposażenia, praca staje się łatwiejsza i bardziej komfortowa. W tym czasie liczba dzieci doszła do 400. Po wojnie naukę kontynuowano w dwóch salach na terenie Zakładu Wychowawczego oraz w trzeciej mieszczącej się w mieszkaniu prywatnym. W roku szkolnym 1945/46 ciężar zorganizowania pracy szkoły spadł na barki Pana Augustyna Poszepczyńskiego.

Powojenne dzieje szkoły to najwymowniejszy przykład zbiorowej odpowiedzialności, ofiarności, pracy Komitetu Rodzicielskiego. Mieszkańcy z ogromnym zaangażowaniem pomagali w wyposażeniu sal w Zakładzie. W roku szkolnym 1946/47 naukę rozpoczęło 240 uczniów. Kierownik szkoły Augustyn Poszepczyński sfinalizował pomyślnie staranie o zakupienie budynku poszkolnego przy ulicy Ogrodowej 2 z przeznaczeniem dla szkoły. Po 27 latach tułaczego życia szkoła nareszcie miała swoją siedzibę. Należy podkreślić ogromną ofiarność i zaangażowanie społeczeństwa lokalnego.

Rok szkolny 1947/48 rozpoczęto w nowym i własnym budynku, w którym zostały urządzone cztery sale lekcyjne, pokój nauczycielski, szatnia i mieszkanie dla woźnego oraz postawiono nowe toalety na zewnątrz. Klasy ogrzewano piecami węglowymi, nie było sanitariów na terenie budynku, ale radość i tak była ogromna. Członkowie Komitetu już myśleli o wyremontowaniu piątej sali lekcyjnej i doprowadzenie do szkoły światła elektrycznego.

Po reorganizacji gminy w 1952 roku szkoła znalazła się w gminie Pustelnik z powiatem w Wołominie.

W roku 1957 kierownik wybrał się na roczny urlop i jego obowiązki Wydział Oświaty w Wołominie powierzył Pani Marii Bieńkowskiej. W tym czasie zaczęły działalność nowe organizacje: SKO, PCK, Koło krajoznawczo-turystyczne. Krótko kierował szkołą Pan Józef Orłowski. 1 września 1958 roku Inspektor Oświaty w Wołominie mianował Pana Tadeusza Wojciechowskiego kierownikiem szkoły. Nauka rozpoczęła się w 10 oddziałach. Kierownik Szkoły objął takie samo stanowisko w szkole w Pustelniku, następnie awansował na podinspektora. Jego miejsce zajął Pan Józef Jędrzejczyk.

W 1972 roku kierownik Józef Jędrzejczak odszedł na emeryturę. Funkcję dyrektora powierzono Pani Marii Bieńkowskiej. Budynek szkoły zagrażał bezpieczeństwu. Nastąpiły wyraźne wygięcia w suficie. Wyłączono górną i dolną salę. Komisje stwierdziły, że budynek musi być pilnie remontowany. Przewodniczący Prezydium Pan Michał Longosz zatwierdził przeprowadzenie generalnego remontu. Nie było funduszy na budowę szkoły i należało ratować budynek. Już w styczniu tego samego 1974 roku szkoła zaczęła naukę w wyremontowanym budynku. W 1982 roku stanowisko dyrektora objęła nauczycielka matematyki Pani Alicja Malinowska. Pod jej patronem i przy dużym zaangażowaniu zawiązała się grupa bardzo aktywnych rodziców, przyjaciół szkoły, którzy zabiegali o budowę nowej siedziby szkoły. Z grupy tej wyłonił się Komitet Rozbudowy Szkoły. W 1986 roku funkcję dyrektora powierzono Pani Elżbiecie Kwiatkowskiej, która kontynuowała rozpoczęte dzieło budowy szkoły. W tym czasie Urząd Miasta Marki wydał wskazania lokalizacyjne dla potrzeb planowanej inwestycji. Szkoła miała być nowoczesna, funkcjonalna, pięknie rozwiązana architektonicznie. Zaplanowano klasy, pracownie, kompleks sportowy z dużą salą gimnastyczną i kompleks żywienia z kuchnią i stołówką. 1 września 1993 roku dzieci z klas 0-III rozpoczęły naukę w nowym budynku. Cały czas trwało wyposażanie szkoły. W następnym roku uczniowie wszystkich klas przeszli do nowego budynku. W roku szkolnym 1995/96 oddano salę gimnastyczną. 15 czerwca 1996 roku Burmistrz Miasta Marki Pan Janusz Werczyński dokonał uroczystego otwarcia szkoły.

Uczniowie otrzymywali nagrody za osiągnięcia sportowe, wygrywali w konkursach. Osiągano wspaniałe wyniki w rozgrywkach warcabowych i szachowych. Na terenie placówki odbyły się Mistrzostwa Polski w rozgrywkach szachowych. Coroczne festyny skupiały wokół szkoły społeczność szkolną i mieszkańców.

W 1999 roku wprowadzono reformę oświaty, zmienił się diametralnie system kształcenia. Szkoła Podstawowa obejmuje nauczanie zintegrowane w klasach I-III, a następnie blokowe w klasach IV-VI. Na terenie placówki powstał Zespół Szkół nr 2 w Markach, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2. Dyrektorem Zespołu Szkół została Pani Grażyna Podwysocka.

25 września 2001 roku Rada Pedagogiczna wnioskowała o nadanie Zespołowi Szkół nr 2 w Markach imienia Prymasa Tysiąclecia. Wniosek uzyskał akceptację wszystkich organów działających na terenie placówki oraz pozytywną opinię władz miasta. 23 maja 2002 roku Zespołowi Szkół uroczyście nadano imię Prymasa Tysiąclecia. Uczniowie szkoły systematycznie uczestniczą w wycieczkach do Zuzeli – miejsca narodzin Prymasa Tysiąclecia, apelach poświęconych jego życiu, konkursach wiedzy i konkursach plastycznych. Na lekcjach religii uczniowie oglądają filmy poświęcone życiu i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego.

1 września 2010 roku Dyrektorem Zespołu Szkół została Pani Elżbieta Piszcz, która zaangażowała się w rozwój placówki. W szkole organizowane są cykliczne imprezy i uroczystości m. in. Festiwal Nauki, Koncert Młodych Talentów, Mareckie Konkursy Piosenki, różnorodne projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne, Festyn rodzinny. Coraz liczniejsze sukcesy, a także szeroka oferta pracy z dzieckiem zdolnym zaowocowały nadaniem szkole w 2013 roku tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł został nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w związku z prowadzeniem innowacyjnych przedsięwzięć i inicjowaniem działań na rzecz pracy z uczniami

Ważnym wydarzeniem w roku 2013 było również przystąpienie szkoły do programu Comenius, w ramach którego realizowano wielostronny partnerski projekt szkół w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach było szkołą koordynującą projekt, a partnerami są szkoły z Cypru, Litwy, Łotwy, Turcji i Włoch. W kwietniu 2014 uczniowie Szkoły Podstawowej dołączyli do edukacyjnego programu Unii Europejskiej eTwinning, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich i naukę języków obcych.

Szkoła zmienia też swój wygląd i wystrój oraz wyposażenie. Sukcesywnie w każdej sali lekcyjnej pojawiły się komputery z dostępem do internetu oraz rzutnik, tablica multimedialne lub monitor dotykowy. Nową formę przybierają dzienniki lekcyjne, które od 2016 roku nie są już papierowe a elektroniczne.

Od stycznia 2016 roku, z dotychczas funkcjonujących w szkole oddziałów przedszkolnych, Rada Miasta Marki utworzyła Miejskie Przedszkole nr 5, które weszło w skład w Zespołu Szkół nr 2. Przedszkole zajęło oddzielną część budynku szkolnego, na jego potrzeby dokonane zostały remonty i przebudowa budynku. To wszystko zapewniło dzieciom bezpieczeństwo i dobre warunki do pracy i zabawy.

Od 2017 roku po kilkuletnich przygotowaniach kadry, decyzją Rady Pedagogicznej powołano w Szkole Podstawowej klasy dwujęzyczne, w których oprócz zwiększonej liczby godzin języka angielskiego uczniowie uczą się takich przedmiotów jak fizyka, matematyka, geografia, historia czy wiedza o społeczeństwie w systemie dwujęzycznym.

Od roku szkolnego 2017/18, wraz z decyzją rządu o wygaszaniu gimnazjum, przekształcono dotychczasową szkołę sześcioletnią w ośmioletnią szkołę podstawową. Ostatnie klasy gimnazjum opuszczają szkołę z końcem czerwca 2019 roku.

Od września 2019 roku w skład Zespołu Szkół nr 2 im Prymasa Tysiąclecia wchodzi Miejskie Przedszkole nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 5.